LOADING

Type to search

Biznes Zdrowie

Gdzie powstają odpady medyczne?

Postępowanie z odpadami medycznymi oraz ich prawidłowa klasyfikacja ze względu na ich szczególny charakter zostały uregulowane w ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 roku oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 24 października 2017 roku. Ze względu na swoją szkodliwość wymagają one specjalnych zasad ich przechowywania, a następnie ich unieszkodliwiania i usuwania. Często głównym problemem bywa niewłaściwie postępowania z tego typu odpadami. Zdarza się, że są one palone w kotłowniach szpitalnych lub wywożone na wysypiska komunalne.

Czym są odpady medyczne?

Odpady medyczne są substancjami (w stanie stałym, ciekłym i gazowym) powstającymi przy leczeniu, diagnozowaniu oraz profilaktyce, w działalności medycznej prowadzonej w obiektach lecznictwa zamkniętego, otwartego oraz w obiektach badawczych i eksperymentalnych.

Są to odpady szczególnie niebezpieczne ze względu na możliwość wystąpienia zagrożenia infekcyjnego, obecność tkanki, której należy zapewnić właściwe postępowanie poprzez jej spalanie. Stanowią one zagrożenie także poprzez obecność niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych, które pochodzą z niezużytych lub przeterminowanych lekarstw oraz innych odczynników chemicznych.

Co zalicza się do odpadów medycznych? 

Do tego typu odpadów zaliczyć można przede wszystkim:

 • Odpady mające postać krwi oraz jej produktów,
 • Odpady, które powstały przy i w trakcie zabiegów, do których należą szeroko rozumiane materiały opatrunkowe, rękawice, gąbki, waciki i tym podobne przedmioty,
 • Ostre przedmioty i narzędzie chirurgiczne, takie jak igły, strzykawki, nożyczki, skalpele,
 • Odpady biologiczne oraz te materiały, które zostały zanieczyszczone krwią lub inną wydzieliną pacjenta, a także szczątki ludzkie, części ciała, organy,
 • Farmaceutyki,
 • Odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego,
 • Zużyte peloidy.

Gdzie powstają odpady medyczne?

Kluczowe jest tu samo miejsce powstania odpadów medycznych. Jak sama nazwa wskazuje, odpady te powstają w różnych obiektach opieki zdrowotnej. Jednostki te, to w szczególności:

 • szpitale ogólne,
 • szpitale psychiatryczne,
 • szpitale uzdrowiskowe,
 • sanatoria rehabilitacyjne,
 • sanatoria uzdrowiskowe,
 • ośrodki leczenia odwykowego,
 • ośrodki rehabilitacyjne dla narkomanów,
 • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
 • ośrodki zdrowia,
 • hospicja,
 • przychodnie,
 • ośrodki zdrowia,
 • poradnie,
 • punkty lekarskie,
 • zakłady leczniczo wychowawcze, zakłady opiekuńczo – lecznicze,
 • praktyki lekarskie (indywidualne, indywidualne specjalistyczne i grupowe).

Są to miejsca w których nieustannie dochodzi do kontaktów z pacjentami oraz wykorzystywania wszelkich dostępnych środków służących do udzielania im pomocy zdrowotnej, co wiąże się z nieustannym produkowaniem odpadów medycznych.

Podstawowe zasady postępowania z odpadami medycznymi

W takich miejscach bardzo ważne jest odpowiednie przechowywanie odpadów medycznych. Każdy zdaje sobie sprawę z tego, że produkt medyczny związany z leczeniem nie powinien być po prostu wrzucany do zwykłego worka na śmieci. Obecnie segregacja śmieci dotyczy także zwykłych, mniej szkodliwych odpadów, dlatego odpady medyczne tym bardziej wymagają prawidłowego przetrzymywania.

Przeznaczone są do tego specjalne worki jednorazowego użycia oraz plastikowe pojemniki w kolorach żółtym, czerwonym lub innym: niebieskim, zielonym i czarnym. Pojemniki, w których mają być przechowywane ostre elementy i narzędzia, muszą być wykonane z materiału odpornego na uszkodzenia oraz wilgoć i użyty może być tylko jednorazowo. Ponadto każdy z opadów jest również przypisany do odpowiedniej kategorii oznaczonej kodem 8 01 80 – zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych oraz 18 01 81 – zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80. Te kody decydują o sposobie i miejscu ich przechowywania. Odpady te są przetwarzane w miejscu ich powstania (zasada bliskości). Zakazuje się zbierania zakaźnych odpadów medycznych poza miejscem ich wytwarzania.

Inspirowane: ekoemka.com.pl – gospodarka odpadami medycznymi